Valitse sivu

Tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679), artiklat 13 ja 14

9.5.2018

Täysi versio

 

Rekisterin tiedot

1. Rekisterin nimi

Työterveyshuollon ja lääkäriaseman asiakasrekisteri

 

2. Rekisterinpitäjä

Tullinkulman Työterveys Oy,  y-tunnus 2705965-1

Rekisteristä vastaava viranhaltija, tehtävänimike ja yhteystiedot

Johtava ylilääkäri Seppo Nikkari
Vuolteenkatu 1, 33100 Tampere
puh. (03) 5656 4600

Tullinkulman Työterveys Oy
Vuolteenkatu 1, 33100 Tampere
puh. (03) 5656 4600
https://www.pirte.fi

 

3. Rekisterin yhteyshenkilö ja yhteystiedot

Samat kuin yllä

 

4. Rekisterin henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu toimeksiantosopimuksella

Kyllä

 

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
 • Työterveyshuollon palveluiden järjestäminen ja toteuttaminen
 • Lääkäriasemalla yksityisasiakkaiden palveluiden järjestäminen ja toteuttaminen
 • Potilaiden tutkimusten ja hoidon suunnittelu, toteutus ja arkistointi
 • Rekisterinpitäjän oman toiminnan suunnittelu ja tilastointi
 • Yksityisestä terveydenhuoltotoiminnasta annettujen säädösten ja määräysten toteuttaminen

 

6. Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus
 • Lakisääteinen velvoite
  • Toimintaa ohjaava lainsäädäntö (keskeisimmät):
   • EU:n yleinen tietosuoja-asetus /2016/679)
   • Työterveyshuoltolaki (1383/2001)
   • Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992)
   • Laki sähköisestä lääkemääräyksestä (61/2007)
   • Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994)
   • Arkistolaki (831/1994)
 • Suostumus

 

 

Rekisterin henkilötiedot, tietolähteet ja tietojen luovutus

7. Rekisterissä olevat henkilötiedot
 • Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä
 • Asiakkaan yksilöinti- ja yhteystiedot (henkilötunnus ja yhteystiedot)
 • Työterveyshuollon asiakkaiden osalta ammattinimike, työnantaja, työnantajan yhteystiedot, vakuutusyhtiötiedot, työpaikkaan mahdollisestii littyvät terveydelliset vaarat
 • Asiakkaan terveystiedot
 • Laboratorio-,kuvantamis- ja muut tutkimustiedot
 • Merkinnän tekijöiden tai lukijoiden tiedot
8. Rekisteritietojen ylläpitojärjestelmät (järjestelmän/sovelluksen nimi/nimet)

Acute

 

9. Rekisterissä on manuaalista (paperi)aineistoa

Kyllä

 

10. Rekisterin tietolähteet
 • Asiakas itse
 • Henkilökunta, tutkimusten ja hoidon yhteydessä kertyneet tiedot ja konsultaatioiden vastaukset
 • Kuntoutuslaitoksista ja muista terveydenhuollon yksiköistä saadut asiakirjat
 • Työterveyshuollon asiakasyritykset

 

11. Tietojen suojaamisen periaatteet

Tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan arkistonmuodostussuunnitelmalla ja tietoturva- ja tietosuojaohjeistuksella. Rekisteriin sähköisesti tallennetut tiedot on suojattu niin, että niitä pääsee katsomaan vain siihen oikeutettu henkilö. Jokainen käyttäjä hyväksyy Tietojen ja tietojärjestelmien käyttöä ja salassapitoa koskevan sitoumuksen käyttöoikeudet saadessaan.

 

12. Rekisterissä olevien henkilötietojen luovutus

Tietojen säännönmukainen luovutus

Kyllä

Minne?

 • Pyydettäessä asiakkaalle itselleen
 • Viranomaisille lainsäädäntöön perustuen
  • Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999),
  • Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992)
  • Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994)
  • Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (298/2009), tietojen luovutuksen peruste

 

13. Rekisterin tietojen luovutus kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle (EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle)

Ei

 

16. Henkilötietojen säilytysajat/Säilytysajan määrittämiskriteerit

Säilytys toteutetaan Tullinkulman Työterveys Oy:n arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti

 

15. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttamiseen liittyvät ohjeet löytyvät tästä.