Rekisteriseloste

Tietosuojaseloste    9.5.2018                                      EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679), artiklat 13 ja 14

 

Rekisterin tiedot

 1. Rekisterin nimi

Työterveyshuollon ja lääkäriaseman asiakasrekisteri

 1. Rekisterinpitäjä

Tullinkulman Työterveys Oy,  y-tunnus 2705965-1

Rekisteristä vastaava viranhaltija, tehtävänimike ja yhteystiedot

Johtava ylilääkäri Seppo Nikkari

Vuolteenkatu 1, 33100 Tampere

puhelin 03-565 64600

Tullinkulman Työterveys Oy

Vuolteenkatu 1, 33100 Tampere

puhelin 03-565 64600

https://wwwpirte.fi

 1. Rekisterin yhteyshenkilö ja yhteystiedot

Samat kuin yllä

 1. Rekisterin henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu toimeksiantosopimuksella

 Ei

X Kyllä

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Työterveyshuollon palveluiden järjestäminen ja toteuttaminen

Lääkäriasemalla yksityisasiakkaiden palveluiden järjestäminen ja toteuttaminen

Potilaiden tutkimusten ja hoidon suunnittelu, toteutus ja arkistointi.

Rekisterinpitäjän oman toiminnan suunnittelu ja tilastointi.

Yksityisestä terveydenhuoltotoiminnasta annettujen säädösten ja määräysten toteuttaminen.

 

 1. Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus

A)

  Yleinen etu/Julkisen vallan käyttö

Mikä?

Lakisääteinen velvoite

Toimintaa ohjaava lainsäädäntö (keskeisimmät):

 • EU:n yleinen tietosuoja-saetus /2016/679)
 • Työterveyshuoltolaki (1383/2001)
 • Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992)
 • Laki sähköisestä lääkemääräyksestä (61/2007)
 • Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994)
 • Arkistolaki (831/1994)

Suostumus

Sopimuksen täytäntöönpano

B)

 Rekisteri on viranomaistoiminnan rekisteri

 Rekisteri on julkishallinnon vapaaehtoisen tehtävän rekisteri

C)

Rekisterin tietoja käytetään automatisoituihin yksittäispäätöksiin, profilointi mukaan lukien

 Ei

 Kyllä

Mihin?

D)

Henkilötietoja käsitellään tai kerätään palvelujen tarjoamiseksi suoraan lapselle (alle 13-vuotias)

Ei

Kyllä

Mikäli henkilötietoja kerätään, miten lapsen laillinen edustaja on antanut käsittelyyn suostumuksen tai valtuutuksen?

 

Rekisterin henkilötiedot, tietolähteet ja tietojen luovutus

 1. Rekisterissä olevat henkilötiedot

Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Asiakkaan yksilöinti- ja yhteystiedot (henkilötunnus ja yhteystiedot)

Työterveyshuollon asiakkaiden osalta ammattinimike, työnantaja, työnantajan yhteystiedot, vakuutusyhtiötiedot, työpaikkaan mahdollisestii littyvät terveydelliset vaarat

Asiakkaan terveystiedot

Laboratorio-,kuvantamis- ja muut tutkimustiedot

Merkinnän tekijöiden tai lukijoiden tiedot

 

 1. Rekisteritietojen ylläpitojärjestelmät (järjestelmän/sovelluksen nimi/nimet)

Acute

 1. Rekisterissä on manuaalista (paperi) aineistoa

 Ei

Kyllä

 1. Rekisterin tietolähteet

Asiakas itse

Henkilökunta, tutkimusten ja hoidon yhteydessä kertyneet tiedot ja konsultaatioiden vastaukset

Kuntoutuslaitoksista ja muista terveydenhuollon yksiköistä saadut asiakirjat

Työterveyshuollon asiakasyritykset

 1. Tietojen suojaamisen periaatteet

Tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan arkistonmuodostus-suunnitelmalla ja tietoturva- ja tietosuojaohjeistuksella. Rekisteriin sähköisesti tallennetut tiedot on suojattu niin, että niitä pääsee katsomaan vain siihen oikeutettu henkilö. Jokainen käyttäjä hyväksyy Tietojen ja tietojärjestelmien käyttöä ja salassapitoa koskevan sitoumuksen käyttöoikeudet saadessaan.

 1. Rekisterissä olevien henkilötietojen luovutus

Tietojen säännönmukainen luovutus

 Ei

 Kyllä

Minne?

Pyydettäessä asiakkaalle itselleen

Viranomaisille lainsäädäntöön perustuen

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999),

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992)

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (298/2009) tietojen luovutuksen peruste

 

 1. Rekisterin tietojen luovutus kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle (EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle)

 Ei

 Kyllä

Minne?

 1. Henkilötietojen säilytysajat/Säilytysajan määrittämiskriteerit

Säilytys toteutetaan Tullinkulman Työterveys Oy:n  arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti

 1. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttamiseen liittyvät ohjeet löytyvät liitteestä 1.