Rekisteriseloste

TULLINKULMAN TYÖTERVEYS OY PIRTE, TIETOSUOJASELOSTE

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §

Laatimispvm: 2.10.2015 (28.4.2017)

1. Rekisterinpitäjä

Tullinkulman Työterveys Oy (Y-tunnus 2705965-1)
Toimipisteet:

 • Kauppakeskus Ratina, Vuolteenkatu 1, 33100 Tampere
 • Pirte Sportti, Kauppi Sports Center, Kuntokatu 17, 33520 Tampere
 • TAYS, FinMedi 5, Biokatu 12, 33521 Tampere
 • Nokia, Kivimiehenkatu 10 A, 37100  Nokia
 • Sastamala, Onkiniemenkatu 18 2. krs, 38200 Sastamala
 • Orivesi, Sairaalantie 6, 35100 Orivesi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Johtava ylilääkäri Seppo Nikkari, Vuolteenkatu 1, 33100 Tampere, Puhelin, vaihde (03) 5656 4600
Tietosuojavastaava Anne Jaakonmäki, Vuolteenkatu 1, 33100 Tampere, Puhelin: 050 3592352

3. Rekisterin nimi

Työterveyshuollon asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Työterveyshuollon palveluiden järjestäminen ja toteuttaminen Tampereen ja Oriveden sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-aluetta koskevan sopimuksen perusteella Tullinkulman Työterveys Oy toimii henkilötietolain mukaisena rekisterinpitäjänä Tullinkulman Työterveys Oy:n Tampereen ja Oriveden toimipisteessä syntyvien henkilötietojen osalta 1.11.2015 alkaen. TAYS:n ja Pitkäniemen toimipisteet otettu käyttöön 1.1.2016 (Pitkäniemen toimipiste toimii muutettuaan Nokian toimipisteen nimellä 15.1.2018 alkaen).

 • Asiakkaan tutkimuksen ja hoidon järjestäminen, asiakkaan hoidon suunnittelu ja toteutus
 • hoidon seuranta ja laadunvalvonta
 • asiakkaan mahdollinen ohjaaminen muuhun hoitolaitokseen
 • asiakkaan hoidon ja tutkimusten laskutus
 • asiakastietojen käyttö Tullinkulman Työterveyden toiminnan tilastointi- ja seurantatarkoituksiin sekä tieteelliseen tutkimustoimintaan

PERUSTEET:

 • Kansanterveyslaki (66/1972)
 • Työterveyshuoltolaki (1383/2001)

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan yksilöinti- ja yhteystiedot

 • nimi
 • henkilötunnus
 • osoite
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • yhteyshenkilön tiedot

Tutkimusta ja hoitoa koskevat tiedot

 • hoidon järjestämiseen liittyvät tiedot
 • asiakas/potilaskertomustiedot
 • tutkimustiedot

TIETOJEN JULKISUUS JA SALASSAPIDETTÄVYYS: Tiedot ovat salassa pidettäviä

PERUSTEET:
Henkilötietolaki (523/1999)

 • Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999),
 • Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992)
 • Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007)
 • Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994)
 • Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (298/2009)

Tietojen yhdistäminen muihin henkilörekistereihin:

 • ei yhdistetä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 • asiakas itse tai hänen omaisensa/edunvalvojansa,
 • suoritetut tutkimukset ja toimenpiteet: lähettävä terveydenhuollon toimintayksikkö, ammatinharjoittaja tai asiakkaan suostumuksella muu hoitolaitos

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoa voidaan luovuttaa terveydenhuollon valtakunnallisia rekistereitä ylläpitäville viranomaisille tutkimus-, suunnittelu- ja tilastotarkoituksia varten (laki terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä (556/89), tartuntatautilaki (589/86).
Asiakkaan antamalla ja asiakas/potilasasiakirjoihin merkityllä suostumuksella voidaan luovuttaa tietoja asiakkaan yksilöimälle toiselle terveydenhuollon toimintayksikölle tai terveydenhuollon ammattihenkilölle.
Henkilötietoja voidaan asiakkaan suostumuksella luovuttaa myös Euroopan Unionin ulkopuoliseen maahan ottaen huomioon salassapitosäännökset, mikäli kyseisessä maassa voidaan taata riittävä tietosuojan taso henkilötietolain (523/1999) 22 §:n perusteella.
Asiakas voi milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumuksen tietojen luovuttamiseen.

8. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet

A. SÄHKÖISET YLLÄPITOJÄRJESTELMÄT:
Acute
Internet-ajanvaraus

B. MANUAALINEN AINEISTO:
– paperiasiakirjat

TIETOJEN SUOJAUKSEN PERIAATTEET:
Tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan arkistointisuunnitelmalla ja tietosuojaohjeistuksella.

A. Sähköinen aineisto
Rekisteriin sähköisesti tallennetut tiedot on suojattu tietoturvallisesti niin, että niitä pääsee katsomaan vain siihen oikeutettu työntekijä. Tietojärjestelmien käyttöä valvotaan ja järjestelmiin pääsee terveydenhuollon toimikortilla, toissijaisesti henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

B. Manuaalinen aineisto
Arkistoissa ja työtiloissa on kulunvalvonta ja ovien lukitus. Asiakirjat säilytetään valvotuissa tiloissa ja/tai lukittavissa kaapeissa.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

PERUSTEET:
Tarkastusoikeus, henkilötietolaki 26 §:
Jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.
Tiedon korjaaminen, henkilötietolaki 29 §:
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon korjaamisesta, hänen on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen
Tarkastus- ja virheen korjaamispyyntö osoitetaan Tullinkulman Työterveys Oy:n toimipisteeseen.
Tarkastuspyynnöissä käytettäviä lomakkeita on saatavissa Tullinkulman Työterveys Oy:n toimipisteestä.
Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta korvauksen vain, jos siitä, kun asianomainen edellisen kerran sai tarkastettavakseen rekisterin tiedot, on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi.